Časté otázky

V tejto časti môžete nájsť odpovede na najčastejšie otázky predajcov vozidiel a klientov k téme prestavby vozidiel.

Legislatívne rozlišujeme dva spôsoby realizácie prestavby so zvýšením počtu miest na sedenie podľa toho, či sa jedná o vozidlo už registrované alebo nové – neregistrované.

V prípade ak je vozidlo už  REGISTROVANÉ, prestavbu realizujeme na základe schválenia HROMADNEJ prestavby typu vozidla.

V prípade nového NEREGISTROVANÉHO vozidla, POINT a.s. Žilina ako zástupca výrobcu SNOEKS AUTOMOTIVE B.V., NL môže realizovať prestavby v druhom stupni na základe uznania typového schválenia, to znamená prestavovať vozidlá a VYSTAVOVAŤ k nim nové OEV časť II.

NOVÉ - NEREGISTROVANÉ vozidlá

Podmienky výroby vozidla a prestavby vozidla upravuje zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

V zmysle tohto zákona je POINT a.s. Žilina zástupcom výrobcu SNOEKS AUTOMOTIVE B.V. NL a môže realizovať prestavby v druhom stupni na základe uznania typového schválenia, to znamená prestavovať nové, NEREGISTROVANÉ vozidlá a VYSTAVOVAŤ k nim nové OEV časť II.

Stručný postup:

 1. POINT realizuje prestavbu nového vozidla, pričom k prestavovanému vozidlu je potrebné doložiť pôvodné (čisté) OEV časť II. a pôvodné COC. POINT vystaví a odovzdá k prestavanému vozidlu nové OEV časť II., nový COC, pôvodný COC opatrený štítkom prestavby v druhom stupni a štítok výrobcu SNOEKS AUTOMOTIVE B.V. s údajmi prestavaného vozidla.
 1. Klient registruje prestavané vozidlo na príslušnom Dopravnom inšpektoráte – registrácia 5/6/7 – miestneho vozidla a zaplatí registračný poplatok v zmysle zákona podľa výkonu motora. (potrebné k registrácii: nové OEV časť II. – POINT a.s. Žilina, nový COC – SNOEKS AUTOMOTIVE B.V., pôvodný COC výrobcu vozidla pred prestavbou)

REGISTROVANÉ vozidlá - legislatíva hromadnej prestavby

Podmienky výroby vozidla a prestavby vozidla upravuje zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Hromadná prestavba typu vozidla

Za hromadnú prestavbu typu vozidla sa považuje prestavba viac ako piatich kusov vozidiel rovnakého typu.

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný:

 • opatriť každé vozidlo po hromadnej prestavbe bezodkladne doplnkovým štítkom výrobcu prestavby typu vozidla,
 • vydať pre každé vozidlo po hromadnej prestavbe doklad, ktorý musí obsahovať
 1. identifikačné údaje o vozidle,
 2. číslo rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla,
 3. doplňujúce údaje k správnemu zápisu hromadnej prestavby typu vozidla do osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla,
 4. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
 5. podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky alebo podpis osoby, ktorej bolo udelené splnomocnenie na vydanie dokladu od štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 • vydať pre každé vozidlo po hromadnej prestavbe fotokópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla vrátane príloh.

Prevádzkovateľ vozidla, ktorého vozidlo bolo hromadne prestavané, je povinný do 7 dní od vykonania prestavby vozidla písomne požiadať obvodný  úrad dopravy príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby o zápis zmien údajov do osvedčenia o evidencii alebo do technického osvedčenia vozidla, alebo o vydanie nového osvedčenia o evidencii, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo nového technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel. K žiadosti je povinný priložiť:

 • doklady uvedené v predchádzajúcom odseku v bode 2 a 3,
 • osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla,
 • protokol o pravidelnej technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby,
 • protokol o pravidelnej emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia,
 • protokol o montáži plynového zariadenia v prípade, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia.

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii vykoná evidenčný úkon.

Poplatky súvisiace s legislatívou - hromadné prestavby

Keďže je prevádzkovateľ vozidla povinný požiadať obvodný  úrad dopravy príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, zvyčajne aj súvisiace povinnosti ako STK, EK resp. KO vybavuje v mieste svojho sídla.

Ceny jednotlivých prevádzkovateľov v rámci SR sa môžu odlišovať ale pohybujú sa približne na úrovni  200,- eur (STK+EK+KO).

Poplatok na príslušnom Úrade dopravy za zápis zmien po prestavbe je 10,- eur. Úrad vám vydá nové osvedčenie o evidencii  so zmenenými údajmi o vozidle (počet miest na sedenie, dĺžka a objem ložného priestoru, prevádzková hmotnosť) avšak bez údajov o vlastníkovi/držiteľovi. 

Tieto vám následne doplní evidenčným úkonom v osvedčení o evidencii príslušný orgán Policajného zboru (6, eur).

Aky je rozdiel medzi pevnou, variabilnou a flexcab prestavbou?

Pevná prestavba – deliaca priečka a sedadlá v druhom rade sú pevne spojené s karosériou. Nie je možné ich demontovať.

Variabilná prestavba – variabilita spočíva v možnosti zmeny veľkosti ložného priestoru prestavaného vozidla rýchlou demontážou jednotlivých sedačiek a posunutím deliacej priečky.

FlexCab – umožňuje zväčšiť ložný priestor viacmiestneho vozidla jednoduchým posunutím deliacej priečky s integrovanou štvor-lavicou.

... budeme pridávať ďalšie - aj na váš podnet

Kontaktujte nás

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Máme jednoduché riešenie.